Sprievodcovské služby


Pre návštevu akýchkoľvek lokalít či destinácií (Českej republiky, Slovenska či Európy) podľa individuálnych želaní klientov zabezpečí cestovná kancelária FLASH HOLIDAYS kvalifikovaného sprievodcu, ktorého odborný výklad vždy doprevádza aj miesta, ktoré s cestovnou kanceláriou FLASH HOLIDAYS navštívite, či už v rámci poznávacích a pobytových zájazdov alebo okružných jázd.

Sprievodcovské služby sú vždy poskytované v českom alebo slovenskom jazyku a plynulé ovládanie cudzieho jazyka navštívenej krajiny, destinácie alebo miesta, vrátane znalosti jej reálií ako jedinečnosťou, zvláštnych čŕt, miestnych pomerov, histórie, kultúry alebo taktiež literatúry je pre kvalifikovaných sprievodcov samozrejmosťou. To dodáva odbornému výkladu sprievodcu na atraktivite, pútavosti a zaujímavosti, pričom však ale musí byť pravdivý. Zhodné požiadavky, ako predchádzajúcim uvedené, sú vyžadované od kvalifikovaných sprievodcov a nimi poskytované prehliadky pre prichádzajúcich zahraničných turistov, a to nielen v jazyku anglickom, nemeckom, francúzskom, španielskom, talianskom, maďarskom, švédskom, nórskom, dánskom, fínskom a ruskom, ale tiež čínskom, japonskom a kórejskom.

Na požiadanie (elektronicky, telefonicky alebo osobne, viď kontakty) je však možné zabezpečiť aj sprievodcu s ďalšími znalosťami cudzích jazykov (ako vyššie uvedenými), ale tiež napr. horských vodcov, športových inštruktorov, animátorov detských táborov, a podobne.